เรียน ลูกจ้างสพป สพม เชียงใหม่
  เรื่อง อบรมช่อมเครื่องตัดหญ้า

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

เรื่อง              ขออนุญาตลูกจ้างฝึกอบรมช่างเครื่องยนต์ (รุ่นที่ 2)

 

เรียน             ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ)

 

                             ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  ร่วมกับสมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   จะจัดฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และซ่อมเครื่องยนต์  (  เครื่องตัดหญ้า )   ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ฯ   ที่เป็นลูกจ้างประจำในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   เขต 1 -6  จำนวน  100  คน แบ่งเป็น  3  รุ่น  มีกำหนดการดังนี้

                            1.  รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่   21 – 25  มีนาคม  2554             จำนวน           50           คน

                            2.  รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่   28   มีนาคม  - 1 เมษายน 2554        จำนวน   50           คน

                            3. รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่   2- 6    เมษายน  2554                  จำนวน           50           คน

             วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

-          เพื่อให้ลูกจ้างฯ ได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์

-          ทำให้ลูกจ้างฯสามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้  ทำให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน

-          เพื่อให้ลูกจ้างฯ ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

             ในการนี้สมาคมลุกจ้างฯ  ใคร่ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนท่านได้อนุญาตให้ (รายชื่อดังแนบ)

ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด  ได้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  ระหว่างวันที่  28   มีนาคม 2554 -  1  เมษายน  2554  เวลา 08.30 – 16.30  น.  มีกำหนด  5  วัน    โรงเรียนวัดร้องอ้อ    ตำบลสันผีเสื้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  จักเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารโปรดโหลดด้านล่างครับ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/03/2011 เวลา  : 13:19 น. โดย  :
โหลด1 : 22031113197PCOA1.DOC
โหลด2 : 22031113197PCOA2.XLS

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save