เรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพฐ (ภาคกลางและภาคใต้)
  เรื่อง แก้ไขประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กรอบหน้าที่งาน การจัดตำแห

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

1 . เปลี่ยนแลงสถานที่ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

จุดที่  1            โรงแรมแก่นอินทร์  จังหวัดขอนแก่น

                        วันเสาร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2554

จุดที่  2            โรงแรมประทุมรัตน์   จังหวัดอุบลราชธานี

                        วันเสาร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2554

จุดที่  3            หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  จังหวัดลำปาง

                        วันเสาร์ที่  5  มีนาคม  2554

จุดที่  4            โรงแรมแกรด์ฮิลล์  รีสอรท์  แอนด์สปา  จังหวัดนครสวรรค์

                        วันเสาร์ที่  19  มีนาคม 2554

จุดที่  5            โรงแรมสตาร์   จังหวัดระยอง

                        วันเสาร์ที่  9  เมษายน  2554

จุดที่  6            โรงแรมไดมอนด์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

                        วันเสาร์ที่  25 มิถุนายน  2554

จุดที่  7        โรงแรมวรบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        วันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม 2554

 

เรื่อง       ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  การพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

กรอบหน้าที่งาน  การจัดตำแหน่งเข้าสู่ระบบใหม่  และคุณสมบัติเฉพาสะตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ  4  กลุ่มงานใหม่

เรียน       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต ( ภาคตะวันออก)

อ้างถึง    หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ. 04009/ ว 6261  ลงวันที่  19 

ตุลาคม พ.ศ. 2533 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

สำหรับลูกจ้างประจำ  และหนังสือ  ศธ ที่  04009/ 6795   ลงวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย      (1 )  กำหนดการ   ( 2 )  โครงการ ฯ  ( 3 )  แบบตอบ – รับ

 

                        ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในวันเสาร์ที่   9  เมษายน 2554  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ หอประชุมโรงแรมสตาร์   อ.เมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   กรอบหน้าที่การปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับลูกจ้างประจำในสถานศึกษา  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  จังหวัดระยอง  ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว นครนายก     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เข้าใจหลักเกณฑ์   กฎระเบียบที่ทางราชการมีการปรับปรุงแก้ไข  เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เกื้อกูลต่างๆ  และเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพลูกจ้างประจำ  ที่มีคุณสมบัติ  มีความรู้ ความชำนาญ  ได้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งสูงขึ้น

                การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  สำหรับลูกจ้างประจำ  เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และยังไม่ได้เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำหรับลูกจ้างประจำ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหดนจัดอบรมลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ทุกเขต และลูกจ้างประจำแกนนำเขต ละ 2  คน    จำนวน  7 รุ่น  ใน 4  ภาค  จำนวน 1,850   คนไปแล้วนั้น

                ฉะนั้น ให้ลูกจ้างประจำ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้กำกับดูแลด้านบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  โปรดเข้าประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  เพื่อทราบหลักเกณฑ์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใหม่  4  กลุ่มงาน  บำเหน็จรายเดือน ( บำนาญ )  บำเหน็จตกทอด   ความคืบหน้าค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ และแนวปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย  และผู้เข้าประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 500  บาท  เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม  เอสารประกอบการประชุม  สถานที่  ยานพาหนะ  วิทยากร  และค่าอุปกรณ์ต่างๆ  การชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ  500   บาทท  ให้ชำระทางธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน และทางธนาณัติ  ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มตอบ – รับ  ดังแนบมาด้วยแล้ว  ส่งไปให้  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในวันที่  31  มีนาคม  2554

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์  และดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา  และอนุมัติค่าลงทะเบียน  ค่าเดินทางจากต้นสังกัด  ตามระเบียบราชการ  ใน วัน เวลา  สถานที่ ดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ฝ่ายการประสานงาน

โทร. 08 4384 2187  ( นายรัษฎา )    โทร. 08 1780 2285 ( นายสมชาย )

โทร. 08 4638 6039  (  นายจันโท )  โทร. 08 6252 3894 ( นายบุญเลี้ยง )

โทรสาร ( แฟ๊กซ์ ) 02 -5560161 . 02-9129189 ( 035 )-704802 ( สมชาย ) , 02 – 3545277 ( จันโท )

เอกสารโปรดโหลดด้านล่างครับ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/04/2011 เวลา  : 11:05 น. โดย  : ฝ่ายงานเลขาฯ
โหลด1 : 18041111059XRP41.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save