เรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพฐ (ภาคกลางและภาคใต้)
  เรื่อง ประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติและวิธีปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ระบบตำแหน่งใหม่ 4 กลุ่มงาน แก้ไข 28 เมษ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ที่ สจส. กพฐ.029 / 2554

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถนนศรีอยุธยา  ซอย 5 ราชเทวี  กทม. 10400

 

19  เมษายน 2554

 

เรื่อง       ประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติและวิธีปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ระบบตำแหน่งใหม่ 4 กลุ่มงาน             และขอความร่วมมือให้ลูกจ้างประจำในสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประชุมเชิงวิชาการ

เรียน       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต                                            และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง    หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ. 04009/ ว 6261 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2533                        และหนังสือด่วนมาก      สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่    สจส. กพฐ . 024 / 2554   วันที่  4   มี.ค. 54

สิ่งที่ส่งมาด้วย      (1 )  กำหนดการ   ( 2 )  โครงการ ฯ  ( 3 )  แบบตอบ – รับ   ( 4  ) แผนที่  

 

                ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ        โดยมีวัตถุประสงค์ซักซ้อมแนวปฏิบัติและวิธีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ในระบบตำแหน่งใหม่ 4 กลุ่มงาน ขึ้นในวันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  เวลา 08.30 – 16.30 น    โรงงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท     อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้ลูกจ้างประจำทุกคน ในสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี  ลพบุรี   สิงห์บุรี   สมุทรปราการ   สุมทรสงคราม   สมุทรสาคร   สระบุรี   สุพรรณบุรี   และจังหวัดอ่างทอง     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติและวิธีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง  การเลื่อนตำแหน่งและการปรับเปลี่ยนสายงานตำแหน่งลูกจ้าง  ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์  และคุณสมบัติ  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งตามหนังสือเป็นแนวปฏิบัติไปแล้วนั้น

                ปรากฏว่ายังมีลูกจ้างประจำ ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อักหลายแห่งยังไม่ได้ดำเนินการจัดอัตรากำลัง ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และไม่มีการพัฒนาความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น   ตามระบบตำแหน่งใหม่  4  กลุ่มงาน

                ฉะนั้น เพื่อนโยบายการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ได้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานในระบบตำแหน่งใหม่  4  กลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำทุกคน  จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง แจ้งลูกจ้างประจำทุกคน และขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  เข้าประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติและวิธีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ดังกล่าว

/ ในการนี้ ...

( 2 )

ในการนี้  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญผู้บังคับบัญชา  และผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อมอบนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมบัญชีกลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ  ให้ผู้เข้าประชุมสัมมนารับทราบระเบียบใหม่ๆ  และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 500บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเอกสารการประชุม  คู่มือแนวปฏิบัติ  สถานที่การประชุม  ยานพาหนะวิทยากร  และอุปกรณ์ต่างๆ   การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระทาง  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน และทางธนาณัติ  ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ตอบ – รับ ดังแนบมาด้วยแล้ว และโปรดกรอกชื่อ  - สกุล  ส่ง ไปถึง สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทางโทรสาร ( แฟ็กซ์ )  หรือ แจ้งผู้ประสานงานทางโทรศัพท์ ที่ให้ไว้ด้านล่าง  ภายในวันที่  24  พฤษภาคม 2554  ( ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเกียรติบัตรทุกคน )

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์   แจ้งเวียนหนังสือและประสานงานดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และอนุมัติค่าลงทะเบียน   ค่าเดินทาง จากหน่วยงานต้นสังกัด   ตามระเบียบราชการ  ใน วัน เวลา  และสถานที่ ดังกล่าวด้วย    จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ


( นายรัษฎา  วิชัยดิษฐ  )

นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ฝ่ายการประสานงานและดำเนิการ

โทร. 08 4384 2187  ( นายรัษฎา )        โทร. 08 1780 2285 ( นายสมชาย )    โทร. 08 4638 6039  (  นายจันโท )           

โทรสาร ( แฟ๊กซ์ ) 02 -5560161 . 02-9129189  ( นายรัษฎา )       ( 035 )-704802 ( สมชาย ) , 02 – 3545277 ( จันโท )

1.       สถานที่ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

จุดที่  1            โรงแรมแก่นอินทร์  จังหวัดขอนแก่น

                        วันเสาร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2554

จุดที่  2            โรงแรมประทุมรัตน์   จังหวัดอุบลราชธานี

                        วันเสาร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2554

จุดที่  3            หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  จังหวัดลำปาง

                        วันเสาร์ที่  5  มีนาคม  2554

จุดที่  4            โรงแรมแกรด์ฮิลล์  รีสอรท์  แอนด์สปา  จังหวัดนครสวรรค์

                        วันเสาร์ที่  19  มีนาคม 2554

จุดที่  5            โรงแรมสตาร์   จังหวัดระยอง

                        วันเสาร์ที่  9   เมษายน  2554

จุดที่  6            โรงแรมไดมอนด์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

                        วันเสาร์ที่  25  มิถุนายน   2554

จุดที่  7            โรแรมวรบุรี  อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        วันเสาร์ที่  28   พฤษภาคม  2554

เอกสารโปรดโหลดด้านล่างครับ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/04/2011 เวลา  : 07:46 น. โดย  : ฝ่ายงานเลขาฯ
โหลด1 : 2804110746S6ECJ1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save