เรียน ลูกจ้างส่วนราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่ว

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ” ในวันเสาร์ที่  24  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์  สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อเสวนา  “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ”เพื่อให้ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร  ได้รับทราบถึงระเบียบการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างส่วนราชกา ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง เพื่อให้ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ทำงานด้านบุคลากร  ได้รู้เรื่องกองทุน กสจ.ในทุกมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน กสจ.เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกฯได้ทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของสมาคมในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จึงนำเรียนมาเพื่อให้พี่น้องลูกจ้างของรัฐเข้าร่วมแสดงพลังโดยพร้อมเพียงกัน....

เอกสารโปรด คลิกที่โหลด 1 ค่ะ  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/02/2018 เวลา  : 17:52 น. โดย  :
โหลด1 : 100218175282SEJ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save