เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

-เป็นการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องแนวทางการขอคืนตำแหน่ง พนังกานสถานที่ (ภารโรง) ให้สถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลการ

-เพื่อให้ลูกจ้าง ได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้และสิทธิเกื้อกูลต่างๆ และทราบถึงความคืบหน้าเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลหลังเกษียณ และกรณีเหตุเกษียณสูงวัยแต่อายุราชการไม่ครบ  25 ปี  ให้ได้รับบำเหน็จรายเดือน และระเบียบการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างส่วนราชการ การปรับระดับชั้นงาน และการเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน และการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างส่วนราชการ ได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และความรู้เรื่อง ช.พ.ค.

3.      - เพื่อให้ลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ทำงานด้านบุคลาการ ได้รู้เรื่องกองทุน กสจ. ในทุกมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน กสจ. เช่น การออมเงินสะสม การลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน การขอรับเงินสะสมคืน และเพ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลุกจ้างประจำของส่วนราชการได้รู้จักกองทุน กสจ.

4.       -เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกของสมาคมฯได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านกรุณาแจ้ง และ อนุญาตลูกจ้างและเจ้าหน้าที่งานบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมนี้ขอหน่วยงานต้นสังกัดโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา คนละ 500 บาท ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงการคลัง

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารโปรด โหลดได้ที่ โหลด 1 ค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/07/2018 เวลา  : 03:04 น. โดย  :
โหลด1 : 11071803049FXBK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save