เรียน พี่น้องลูกจ้างฯ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ /สพฐ. /การศึกษาพิเศษ /อาชีว /กคศ. /กศน. /มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
  เรื่อง การประชุมสัมมาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

เรียน..พี่น้องลูกจ้างฯ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ /สพฐ. /การศึกษาพิเศษ /อาชีว /กคศ. /กศน. /มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง      เรื่อง..การประชุมสัมมาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ณ ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ คือ..                                                                                                       ๑. เพื่อเสวนาเชิงวิชาการ แนวทางการขอคืนตำแหน่ง นักการภารโรง ให้สถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

๒. การติดตามความคืบหน้าเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลหลังเกษียณ และกรณีเกษียณด้วยเหตุสูงวัยแต่อายุราชการไม่ครบ ๒๕ ปี ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน **โดยจะนำประเด็นที่ ท่าน สส.สนอง เทพอักษรณรงค์ ได้ยื่นญัตติอภริปรายในสภา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62  ไปเป็นประเด็นในการเสวนา เพื่อขยายผลต่อยอดในเรื่องนี้ให้สานต่อเดินหน้าต่อไป

๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากร ได้รู้เรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างส่วนราชการ การเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน ลูกจ้างประจำและการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง

๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รู้เรื่องกองทุน กสจ. และ เรื่อง ช.พ.ค. / ช.พ.ส.

    ….จึงขอเชิญ พี่น้องลูกจ้างฯ มาร่วมประชุมสัมมนาฯ เพื่อร่วมเป็นพลังขับสิทธิอันพึงมีพึงได้ ให้ภาคการเมืองได้รับรู้..

ถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน..

เอกสารโปรด โหลดได้ที่ 

โหลด1 นะค่ะ
  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/07/2019 เวลา  : 10:59 น. โดย  :
โหลด1 : 1707191059J5YT21.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save