.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 408780 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  323743 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  137306 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 76937 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

   เรื่อง :  เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
   ข่าวโดย :    วันที่  11/07/2018 เวลา 03:10 น.
 
 
 เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

 ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

-เป็นการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องแนวทางการขอคืนตำแหน่ง พนังกานสถานที่ (ภารโรง) ให้สถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลการ

-เพื่อให้ลูกจ้าง ได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้และสิทธิเกื้อกูลต่างๆ และทราบถึงความคืบหน้าเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลหลังเกษียณ และกรณีเหตุเกษียณสูงวัยแต่อายุราชการไม่ครบ  25 ปี  ให้ได้รับบำเหน็จรายเดือน และระเบียบการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างส่วนราชการ การปรับระดับชั้นงาน และการเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน และการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างส่วนราชการ ได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และความรู้เรื่อง ช.พ.ค.

3.      - เพื่อให้ลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ทำงานด้านบุคลาการ ได้รู้เรื่องกองทุน กสจ. ในทุกมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน กสจ. เช่น การออมเงินสะสม การลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน การขอรับเงินสะสมคืน และเพ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลุกจ้างประจำของส่วนราชการได้รู้จักกองทุน กสจ.

4.       -เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกของสมาคมฯได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านกรุณาแจ้ง และ อนุญาตลูกจ้างและเจ้าหน้าที่งานบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมนี้ขอหน่วยงานต้นสังกัดโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา คนละ 500 บาท ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงการคลัง

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณยิ่ง

โหลดเอกสารโปรดคลิกตรงนี้ ค่ะ

 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009