.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555738 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190812 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
 
     
 
 หน้าแรก > รวมมิตรเว็บลูกจ้างฯ
 เรื่อง : รวมมิตรเว็บลูกจ้างฯ
วันที่      
เวลา  25/04/2011 07:30 น.    
 
 เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ขรก.และลูกจ้างประจำของส่วน ...
ข่าวเกี่ยวกับการ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ... (ครม. 26 มิ.ย.50) ... การ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( 21 พ.ค. ...
http://www.mof.go.th/salary/sal_index.htm

ป้าย: เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ขรก และลูกจ้างประจำของส่วน
ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ... ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน ราชการ พ.ศ. ... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ. ...
http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/persondbd/download/rule/servance/servance.htm

ป้าย: ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
กฎหมายและระเบียบ
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง ... ระเบียบ ว่าด้วยการ จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. ... การคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ. ...
http://www.eng.ubu.ac.th/~personnel/law/law.htm

ป้าย: กฎหมายและระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง - http://www.mof.go.th/contact
2549 ว13 · เรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรของส่วนราชการ ...
http://www.mof.go.th/contact/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=1

ป้าย: ระเบียบกระทรวงการคลัง http contact
บุษยมาศ - การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ - “ระเบียบ ...
23 พ.ย. 2010 ... และก็คิดว่าคงมีบางท่านที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับระเบียบและสิทธิที่เกี่ยวกับตนเอง ... ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ...
http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/409887

ป้าย: บุษยมาศ การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ “ระเบียบ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2546 .... ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ...
http://kormor.obec.go.th/page003.html

ป้าย: ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ใน ...
ในการบริหารงานของส่วนราชการ. พ.ศ. 2549. 25. เจตนารมณ์ของระเบียบ ... ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างประจำของ ทางราชการซึ่งถึงแก่ความตาย ...
http://www.fisheries.go.th/internal/samana290751/����������㹡�ú����çҹ��ǹ�Ҫ���.ppt

ป้าย: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ใน
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ....
14 ก.ย. 2010 ... ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... article .... ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง ...
http://www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538978940&Ntype=2

ป้าย: ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ


ห้องสมุด Electronic สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 ... ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537, อ่าน ...
http://www3.excise.go.th/ebook/dep4/cgd3.htm

ป้าย: ห้องสมุด electronic สำนักงานสรรพสามิตภาคที่
ระเบียบ กระทรวง การ คลัง ว่า ด้วย ลูกจ้าง ประจำ
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการ สอบคัดเลือกหรือคัด ...
http://personal.rmutl.ac.th/b_r/nitikon1/4/44-201.pdf

ป้าย: ระเบียบ กระทรวง การ คลัง ว่า ด้วย ลูกจ้าง ประจำ
Untitled Document - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วย ...
... และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 #1 #2; ระเบียบ ... ศ.2551 ; ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ ...
http://www.cmatthai.net/regulation3.html

ป้าย: untitled document ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วย
บุษยมาศ - การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ - บัญชี ...
9 เม.ย. 2010 ... บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ. กลุ่มที่ 1 - 4 ... การจัด ตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ให้กับลูกจ้างประจำ ฯ. ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ . ... 2548 ตามระเบียบสำนักนายภรัฐมนตร่ค่ะ. ... เกี่ยวกับบล็อก ...
http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/350704

ป้าย: บุษยมาศ การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ บัญชี
(สำเนา) ประกาศ สำน้ ก อำนวย การ ประจำ ศาล แพ่ง เร¸
ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551. - พระราชบญญัตระเบียบบริหารราชการศาลยุดิธรรม พ.ศ. 2543. - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลงว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน. ราชการ พ.ศ. ...
http://www.civil.coj.go.th/post/job270809.pdf

ป้าย:
personnel - ลูกจ้างประจำ
เกี่ยวกับกองการเจ้าหน้าที่ · บรรจุแต่งตั้ง/เลื่อน/ย้าย ... ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ...
http://www.dol.go.th/personnel/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=70&Itemid=127

ป้าย: personnel ลูกจ้างประจำ
ระเบียบการพัสดุ - Welcome to [Faculty of Architecture Khon Kaen ...
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการและการเบิกจ่ายรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน ... ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา ...
http://arch.kku.ac.th/sec5_2_6.htm

ป้าย: ระเบียบการพัสดุ welcome [faculty architecture khon kaen
ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2546 .... ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ...
http://kormor.obec.go.th/page003.html

ป้าย: ระเบียบ ข้อบังคับ
 
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009