.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555684 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190800 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > ระบบบำเน็จบำนาญ

   เรื่อง :  ระบบบำเน็จบำนาญ
   ข่าวโดย :    วันที่  09/01/2012 เวลา 13:17 น.

   เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
  เนื้อหาโดยย่อ :
 แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 27/12/2554)
  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/01/2012 เวลา  : 13:14 น. โดย  :


โหลด1 : 0901121314HV2431.PDF
โหลด2 : 0901121314HV2432.ZIP
  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save


 


บำเหน็จตกทอดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 67 ง ลง 17 มิถุนายน 2554 ใช้แล้วครับโปรดคลิกรายละเอียด


หรือลิ้งเว็บ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/067/3.PDF


แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (ประกาศใช้วันที่ 02/08/2554) แฟ้มแนบ


http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.4863_1_BCS_1_pdf


ยินด้วยนะครับ


หนังสือนำกระทรวงการคลังโปรดคลิกตรงนี้ครับ


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 (04/07/2554) แฟ้มแนบ


ระบบบำเน็จบำนาญโปรดคลิก


วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ


       ที่ กค.0406.5/ว 287


ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ประกาศใช้วันที่ 14/01/2554) แฟ้มแนบ


สูตรคิดบำนาญ


หลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จและวันรับบำเหน็จ เพื่อพิจารณาจำนวนเงินที่จะคืนเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง (ประกาศใช้วันที่ 11/05/2554) แฟ้มแนบ


ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ


วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544


ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527


พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ออกบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

     บำเน็จบำนาญ  
 แบบรับรองการเป็นทายาท
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีแสดงเจตนาครั้งแรก)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณียกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดิม)
 หนังสือมอบฉันทะ (กรณีไม่สามารถมายื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญตกทอดด้วยตนเอง)  
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ถึงแก่ความตาย
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519,


21/01/2519

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ 

 

สรุปมติ ครม. 9 พฤศจิกายน 2553 (เรื่องบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ 15 เท่า)โหลดเอกสารโปรดคลิกตรงนี้ครับ

 
 
 
   
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009