.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555684 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190796 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้าง

   เรื่อง :  การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้าง
   ข่าวโดย :    วันที่  02/02/2013 เวลา 21:50 น.

เรียน ลูกจ้างส่วนราชการทุกส่วนกระทรวงทบวงกรม
  เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
  เนื้อหาโดยย่อ :  1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (25/03/2554) แฟ้มแนบ

 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 19/07/2555)


หนังสือ กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๘๓   เรื่องการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่  รายละเอียดโปรดโหลดเอกสารด้านล่างที่ 
  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กค 0428/ว83 ลว. 17 ส.ค.53


บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ กค 0428/ว 38 ลว. 1 เม.ย.53
กค 0428/ว 38 หน้า 1 - 60      กค 0428/ว 38 หน้า 61 - 120   กค 0428/ว 38 หน้า 121 - 183


 การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ นร 1008/ว14 ลว. 31 มี.ค.53


รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงานหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ


ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม        


การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ นร 1008/ว4 ลว. 12 ก.พ.53


บัญชีอัตราค่าจ้าง          
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่องการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 


 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 


 รายละเอียดชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่ และหน้าที่โดยย่อ (ปรับปรุง วันที่ 31 มีนาคม 53)      

                   รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงาน


             กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 


                (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่)    (หน้าที่โดยย่อ)


            กลุ่มงานสนับสนุน 


                (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่)    (หน้าที่โดยย่อ)


             กลุ่มงานช่าง 


                (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่)    (หน้าที่โดยย่อ)


             กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ


               (ตารางเปรียบเทียบตำแหน่งเดิม-ใหม่)    (หน้าที่โดยย่อ)


 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/35 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่องการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่


 รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำและระดับชั้นงานตามระบบใหม่ 

 รายละเอียดชื่อตำแหน่งและหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่                   กลุ่มงานบริการพื้นฐาน


                  กลุ่มงานสนับสนุน 
                   กลุ่มงานช่าง ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับตามระบบใหม่กับชื่อตำแหน่งและชั้นตามระบบเดิม


                        กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 
                   กลุ่มงานสนับสนุน                 กลุ่มงานช่าง


                   กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
แบบฟอร์ม ไฟล์ doc. (ขอขอบพระคุณเว็บไซต์ชมรมลูกจ้างประจำอำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร)


123. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๒๒,

25/03/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
29/4/2552 ที่ กค 0428/ว146 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 เรื่อง รูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
23/3/2552 คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
23/3/2552 กค 0428 / ว23 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
17/3/2552 ที่ กค 0506.6 / ว69 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
5/11/2551 ที่ กค 0415 / ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เรื่อง บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
ระเบียบ และ ประกาศ
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009