.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  555726 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  190810 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 102755 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > หนังสือราชการ กค.เกี่ยวกับลูกจ้าง

   เรื่อง :  หนังสือราชการ กค.เกี่ยวกับลูกจ้าง
   ข่าวโดย :    วันที่  05/06/2011 เวลา 14:20 น.
87.

 ข้อมูลจาก  http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/search_result.jsp


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528,
01/11/2528

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
88. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการถือจ่ายค่าจ้างประจำ พ.ศ. 2527,


17/07/2527

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
89. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยบัตรลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527,


17/07/2527

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
90. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่ของข้าราชการหรือลูกจ้างในกรณีคู่สมรส หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยก่อน พ.ศ.2526,


09/06/2526

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
91. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526,


24/04/2526
102. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519,


21/01/2519

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
103. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างประจำของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2509,


09/09/2509

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ

108. ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว,


27/03/2540

[ข้อบังคับ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
109. หลักเกณฑ์ ควบคุม เกษียณอายุ ของ ลูกจ้างประจำพร้อมคำอธิบายและตัวอย่าง,[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
110. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ,[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
111. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว,[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
112. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ,[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
113. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2544,[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
114. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง,[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
115. หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ,


01/10/2529

[หลักเกณฑ์] รายละเอียด แฟ้มแนบ
116. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๔๖,

06/05/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
117. การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๔๔,

03/05/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
118. การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
ที่ กค 0428/ ว40,

27/04/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
119. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐและการซ้อมความเข้าใจ
ที่ กค 0427/ว.38,

26/04/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
120. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๓๖,

18/04/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ121. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างทุนหมุนเวียนของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ กค 0427/ว.32,

11/04/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
122. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๒๓,

25/03/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
123. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ กค ๐๔๒๘ / ว ๒๒,

25/03/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
124. การส่งเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 74,

25/02/2554

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
125. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 500,

24/12/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
126. ข้อมูลลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 468,

30/11/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
127. การโอนลูกจ้างประจำไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง กรม
ที่ กค 0428 / ว 116,

08/11/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
128. การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417,

22/10/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
129. หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428 /ว 112,

13/10/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
130. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ที่ กค 0428 /ว 97,

20/09/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
131. รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96,

16/09/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
132. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่ กค 0428 /ว 90,

24/08/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
133. แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
ที่ กค 0428 /ว 296,

23/08/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
134. การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ที่ กค 0428 /ว 83,

17/08/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
135. การจ้างเอกชนดำเนินงาน
ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67,

14/07/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
136. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ที่ กค 0409.6/ว224,

30/06/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
137. การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่
ที่ กค 0428 /ว 57,

16/06/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
138. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 147,

22/04/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
139. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว133,

08/04/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
140. บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
ที่ กค 0428 / ว 38,

01/04/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
141. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 31,

16/03/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
142. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 (ว 92)
ที่ กค 0422.3/ว 92,

16/03/2553

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
143. วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122,

26/11/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
144. วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 101,

06/10/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
145. เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85,

11/09/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
146. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ผู้รับบำนาญและลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 287,

21/08/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
147. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐในระบบ GFMIS
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 200,

11/06/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
148. หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
กค 0406.4/ว 175,

25/05/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ เชื่อมโยงเอกสาร
149. รูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่ กค 0428/ว 146,

24/04/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
150. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขันต่ำ
ที่ กค 0428/ว 23,

17/03/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
151. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 10,

19/02/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
152. คู่มือการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ กค 0428 /ว 36,

05/02/2552

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
153. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 135,

12/12/2551

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
154. แบบสอบถามตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ
กค 0423.3/ว 416,

01/12/2551

[หนังสือเวียน] รายละเอียด แฟ้มแนบ
155. การเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009